konsultointi, suunnittelu, koodi

GOS Group Oyj

Holistic Financing Platform -rahoitusalusta

Laadukasta informaatiota rahoituspäätöksen tueksi.

GOS Group Oyj on vuonna 2015 perustettu, nopeasti kasvava talouden ja rahoituksen asiantuntijaorganisaatio. GOS tukee asiakasyritystensä johtoa, omistajia ja sidosryhmiä tuottamalla päätöksenteon kannalta kriittistä informaatiota ja palveluita. Mahdollistaakseen parhaan mahdollisen palvelun, GOS Groupilla on käytössään tämän hetken kehittyneimmät taloushallinnon järjestelmät ja kokeneet ammattilaiset. 

Yksi näistä järjestelmistä on Codematen kanssa yhteistyössä toteutettu GOS Holistic Financing Platform (HFP). Kyseisen rahoitusalustan kautta jaetaan tehokkaasti määrämuotoista ja laadukasta informaatiota rahoitusten kohteena olevista yhtiöistä ammattimaisille rahoittajille. Rahoitusalusta kokoaa ja visualisoi GOSin asiantuntijoiden laatimat tiedot ja ennusteet eri rahoituskohteista yhteen, mikä helpottaa ja nopeuttaa analysointia. Ratkaisua käyttävät niin GOSin asiantuntijat kuin asiakkaat.

Digitaalinen yritysrahoituksen infrastruktuuri.

Miika Hakola, GOS Group Oyj:n hallituksen puheenjohtaja kertoo idean rahoitusalustalle syntyneen hänelle jo 2000-luvun alussa. Rahoituksen saaminen on perinteisesti ollut pitkä ja analoginen prosessi. Tarve digitaaliselle ratkaisulle on ollut ensijaisesti rahoittajilla, mutta suurimman hyödyn saavat kuitenkin rahoitusta hakevat yritykset. Ideasta syntyi vuosia myöhemmin GOS Holistic Financing Platform, jota Hakola kutsuu omin sanoin digitaaliseksi yritysrahoituksen infraksi.  

Kokonaisvaltainen selainpohjainen rahoitusalusta tarjoaa rahoituksen ja talousraportoinnin digitaalisen infrastruktuurin rahoittajille ja asiakasyrityksille. Palvelun käyttäjiä ovat pankit ja muut finanssialan instituutiot sekä muut yritysrahoituksen toimijat. Palvelua hyödyntävät myös tarkkaa, ajantasaista talousraportointia tarvitsevat yritykset sekä GOSin omat asiantuntijat. 

HFP koostuu tällä hetkellä yhteensä kolmesta moduulista: 

  • Rahoitukset: Potentiaaliset rahoitukseen osallistuvat tahot saavat käyttöönsä valmiin rahoittajamateriaalin, joka mahdollistaa nopean rahoituspäätöksen tekemisen. Mahdolliset päivitykset tai lisäykset materiaaliin ovat välittömästi kaikkien rahoittajien käytössä, samanaikaisesti. 
  • Portfoliot: Portfoliot mahdollistavat useamman rahoituskohteen seurannan. Tässä käytetään apuna GOSin tuottamaa portfoliokohtaista finanssidataa. Portfoliossa oleville yrityksille/rahoituskohteille voidaan määrittää rahoitukseen liittyviä taloudellisia ehtoja (kovenantteja) jopa kuukausitasolla, jotka toimivat portfoliota tarkastelevalle taholle indikaattoreina onko taloudellinen kehitys odotusten mukaista. 
  • Dashboard: Dashboard yhdistää seurattavan yrityksen avainhenkilöt ja GOSin analyytikon seuraamaan ja kommentoimaan yrityksen suorituskykyä GOSin muodostaman finanssidatan perusteella. Tämän avulla avainhenkilöt voivat seurata yrityksensä suorituskykyä kuukausittaisella tasolla, kuin myös nähdä mahdollisia ennusteita historialliseen finanssidataan pohjautuen. Myös rahoittajille voidaan antaa oikeus seurata yrityksen finanssidataa, jolloin rahoittajat pysyvät koko ajan yrityksen tilanteen tasalla.
Esimerkkinäkymä Rahoitukset-moduulista (ei sisällä oikeaa dataa).

Vaikka HFP:n käyttäjät edustavat erilaisia organisaatioita, heillä on kaikilla sama tavoite; saada rahoituspäätökseen tekoon tarvittava informaatio määrämuotoisena ja laadukkaana rahoittajien käyttöön, sekä seurata yrityksen taloudellista kehitystä. HFP toimii tämän informaation välityskanavana. 

Holistic Financing Platform -rahoitusalusta yhdistää tehokkaasti rahoitusta tarvitsevat yritykset ja rahoitusta tarjoavat tahot.

Dashboard-modulin avulla avainhenkilöt voivat seurata yrityksensä suorituskykyä kuukausittaisella tasolla ja nähdä ennusteita historiadataan pohjautuen. 

Digitaalinen prosessi nopeuttaa ja helpottaa yritysrahoituksen järjestämistä huomattavasti.

Aiemmin, mikäli rahoitusprosessiin osallistui useampi toimija (kuten Finnvera, pankit, jne), jokainen rahoittaja valmisteli oman analyysinsä ja materiaalin alusta loppuun rahoituspäätöstään varten. HFP:n myötä GOS laatii täydellisen rahoittajamateriaalin taloudellisine mallinnuksineen ja rahoitusmuistioineen rahoituspäätöstä varten, ja kaikki toimijat voivat hyödyntää samaa dataa. 

Rahoitusta hakevan yrityksen ei siis tarvitse tehdä eri rahoittajille omaa materiaalia ja odottaa rahoittajien analyysin valmistumista. Samoin tilanteen tai esimerkiksi rahoitusrakenteen muuttuessa, kaikilla on päivitetty materiaali yhtä aikaa käytössään. Tämä menettely säästää todella paljon aikaa, vaivaa ja resursseja. 

HFP:n avulla tavanomaisesti kahden kuukauden pituinen rahoitusprosessi on lyhennetty alle kahteen viikkoon. Alusta tehostaa ja nopeuttaa rahoitusprosessia huomattavasti sen lisäksi, että se tarjoaa korkeatasoista, yritystutkimuslaatuista, informaatiota päätöksenteon tueksi. Laadukkaan informaation ansiosta rahoittajien päätöksenteko nopeutuu ja helpottuu, mikä lyhentää rahoituksen läpimenoaikoja merkittävästi.

Hallittua kehittämistä pala kerrallaan.

GOS Group ja Codemate ovat tehneet yhteistyötä jo usean vuoden ajan. Yhteistyö on ollut molemmin puolin mielekästä ja lämminhenkistä, sillä mm. henkilökemiat ovat kohdanneet hyvin. 

Holistic Financing Platformia on kehitetty moduuli kerrallaan mikä on mahdollistanut hallitun ja kustannustehokkaan etenemisen. Jokainen HFP:n jatkokehitysprojekti on aloitettu aina kalenteriajassa noin 3 viikon mittaisella suunnittelujaksolla (Design Sprint), jossa GOSin esittämää jatkokehitystarvetta on suunniteltu, määritelty ja jalostettu yhteistyössä Codematen asiantuntijoiden kanssa. Toimivaksi koettu malli mahdollistaa sen, että töitä ei lähdetä tekemään summan mutikassa vaan hallitusti ja molemmat osapuolet tarkasti huomioiden.

HFP mahdollistaa sen, että GOS Group voi tehdä rahoitusjärjestelyitä omille asiakkailleen erittäin tehokkaasti. Paras onnistumisen mittari onkin loppukäyttäjiltä saatu palaute. Instituutiot jotka hallinnoivat yli kymmenien miljardien sijoitussalkkuja ovat olleet HFP:n tarjoaman datan nähdessään ällistyneitä ja kommentoineet tyhjentävästi: “Vau!”, Hakola kertoo. 

Miika Hakola dash icon white dash icon white dash icon white
“Pitää kehua kun on kehumisen paikka. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja miellyttävää. Tykkäsin erityisesti Codematen kustannustehokkaasta tekemisestä. Projektia vietiin yhdessä hallitusti ja fiksusti eteenpäin juuri sopivissa määrin. Codematen tyypit ovat mukavia ja fiksuja, teemme varmasti yhteistyötä myös jatkossa.”

Miika Hakola

Hallituksen puheenjohtaja, GOS Group Oyj

Holistic Financing Platformin tulevaisuus.

Viimeisen 3 vuoden aikana GOS Groupin kautta on rahoitettu kohdeyrityksiä yli 250 miljoonan arvosta. Tämä volyymi ei olisi mahdollinen ilman HFP:n kaltaista digitaalista yritysrahoituksen infrastruktuuria. 

Hakola kertoo, että GOS Groupin rahoituspalvelut -liiketoiminta laajenee voimakkaasti, sillä markkinoilla on selvä tarve pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen uusille ratkaisuille. Myös HFP:lle on valtava määrä jatkolaajennusoptioita ja näitä tullaan kehittämään Codematen kanssa hyväksi havaitulla hallitulla ja kustanustehokkaalla tavalla. 

“Rahoitusalusta tulee mahdollistamaan tehokkaat pienten- ja keskisuurten yritysten joukkolainamarkkinat keskipitkällä aikavälillä”, Hakola kuvailee HFP:n tulevaisuutta. 

C icon
dash icon das icon

Haluatko kuulla lisää rahoitusalustasta?

Ota rohkeasti yhteyttä Jouniin!

Jouni Kovasin dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle

Jouni Kovasin,

Delivery Lead

Valitut projektit

Järjestelmäkehitys

Jäsenportaali

Tradeka / Jäsenportaali

Radiojärjestelmätuotteen uudistus

Jutel / Radiojärjestelmätuotteen uudistus

Kaikki refet.

Yli 700 toimitettua asiakasprojektia, katso nämä esimerkit

Näytä kaikki