Tiimityötä organisaatiorajojen yli – erään pörssiyhtiön ja konsulttitalon tarina

Vuonna 1839 perustettu Schibsted toimii Norjassa, Puolassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa. Schibstedin perheeseen lukeutuu yli 55 brändiä, mediaa ja markkinapaikkaa, joiden missiona on helpottaa ihmisten arkea. Schibsted Suomen brändejä ovat Tori, Oikotie ja Rakentaja.

Codematen konsultit ovat toimineet Schibstedillä jo pitkään ja yhteistyö tuntuu molemmista osapuolista mielekkäältä. Tässä tarinassa syvennymme pohtimaan yhdessä, mitkä elementit ovat auttaneet erinomaisen yhteistyön rakentumisessa.

Haluatko lukea lisää työstämme Schibsted Suomen kanssa? Tutustu Oikotie-tarinaan.

Schibstedin organisaatiokulttuuri ruokkii tiimiytymistä.

Käytännössä kaikki osaajat työskentelevät Schibstedillä samalla tavalla riippumatta siitä, ovatko he työntekijöitä vai ulkoisia konsultteja.

Emme tee Schibstedillä turhaa rajanvetoa työntekijöiden ja konsulttien välille.

Kaikkia kohdellaan samalla tavalla:

  • Työntekijöitä ja ulkoisia konsultteja ei eritellä missään yhteyksissä. Esimerkiksi tietoa jaetaan samalla tavalla ja kaikki ovat lämpimästi tervetulleita yhteisiin illanviettoihin.

  • Tiimeillä on autonominen rooli riippumatta siitä, keitä tiimiin kuuluu. Keskusteluita ja ideoiden vaihtoa käydään kaikkien kanssa.

  • Kaikki saavat vastuuta ja voivat vaikuttaa tekemiseen. Jokaisella tiimin jäsenellä on mahdollisuus harjoitella halujensa mukaan esimerkiksi työpajojen fasilitointia tai tiimin vetovastuuta.

Schibstedin tiimirakenteissa on jo pitkään hyödynnetty ulkoisia konsultteja. Siksi toimintamallit ja työtavat tukevat niin hyvin erilaisten tiimien toimintaa. On kaikkien etu, että tiimit ovat yhtenäisiä, ja ettei tekijöitä erotella palkanmaksajan mukaan.

Codematen konsultit workshopissa Schibstedin tiimin kanssa.

Arvot, jotka eletään todeksi.

Yllä kuvattu avoimuuden ja luottamuksen kulttuuri näkyy koko Schibsted Suomen maaorganisaation toiminnassa. Monessa organisaatiossa vastaava kulttuuri on tahtotila, mutta Schibstedillä se eletään jo arjessa. Toimintatavat ovat sisäänrakennettuja ja kaikkien tekijöiden DNA:ssa.

  • Autonomian ansiosta jokaisella tiimillä on täysi vapaus toimia parhaaksi näkemällään tavalla asetettujen tavoitteiden täyttämiseksi.

  • Empowermentin ansiosta autonomia voi täyttyä: ihmiset ovat kykeneviä tekemään päätöksiä.

  • Diversity, inclusion and belong näkyy arjessa, toimintatavoissa ja jokaisessa päätöksessä ja tilanteessa.

Kaikki arvot toteutuvat koko maaorganisaatiossa ja kulttuurin jatkuvuuteen ja kehittymiseen panostetaan tietoisesti. Esimerkiksi rekrytoinnissa painotetaan tekijöiden mahdollisuutta jakaa Schibstedin toiminta-arvot ja kulttuuri. Joissain tapauksissa se on jopa osaamista tärkeämpää.

Pasi Brusila dash icon white dash icon white dash icon white
”Codemate on tärkeä ja merkityksellinen yhteistyökumppani Schibsted Suomelle. Olemme erittäin tyytyväisiä codematelaisten korkeaan osaamiseen, tapaan toimia ja työskennellä Schibstedin arvojen mukaisesti, sekä niihin rooleihin, joita he ovat tehneet. He ovat näyttäneet ja tuoneet uusia lähestymistapoja työskentelyyn ja kasvattanut yhteisömme osaamistasoa. Se on tukenut kokonaisyhteisöämme ja nostanut tekemisemme uudelle tasolle.”

Pasi Brusila

Head of Engineering, Oikotie Jobs, Schibsted Suomi

Työtapa kasvattaa Schibstedin osaamista, parantaa tekemisen laatua ja vauhdittaa liiketoimintaa.

Keinotekoisten muurien rakentaminen on vanhankantaista ja se jarruttaa organisaatiota monin tavoin. Itseohjautuva, päätöksiin kykenevä ja tiivis työyhteisö sen sijaan tuo monipuolisia etuja yritykselle.

Esimerkiksi tiimien tavoitteiden rakentaminen tapahtuu aina tiiviissä yhteistyössä. Kun jokaisella osaajalla on mahdollisuus vaikuttaa ja tuoda näkemyksensä esiin, yritys saa käyttöönsä koko sen valtavan kapasiteetin, joka tiimillä on.

Jatkuva oppiminen ja kehittyminen tapahtuu arjessa. Ilman sujuvaa ja avointa tiedonjakoa osaaminen ei siirtyisi niin tehokkaasti, kuin Schibstedillä. Osaamisen jakamista tuetaan muun muassa Open Mic -foorumilla, jossa ihmiset voivat tuoda esille casejen muodossa uusia toimintatapoja, käytänteitä tai osaamistaan.

Tiimirajat ylittävä osaamisen jakaminen kasvattaa arvostusta ja mahdollistaa oppimisen. Kehittyminen puolestaan tukee organisaation kasvua ja liiketoimintaa merkittävästi.

Tuotteen kehittymisen kannalta on tärkeää, että oivalluksia jaetaan läpi tiimien ja organisaation. Kukaan ei ole mestari kaikessa, vaan joku on hyvä aina jossakin. Myös tästä syystä työntekijöiden ja konsulttien jaottelu ei ole mielekästä, sillä se jättäisi monipuoliset näkökannat keskustelujen ja kehittymisen ulkopuolelle.

Kulttuurin ansiosta Schibsted saa nauttia myös pitkäjänteisestä työskentelystä ja tiimien jatkuvuudesta. Konsulttien vaihtuvuus on hyvin pientä. Codematen, kuten monen muunkin toimittajan, konsultit kertovat, että jatkavat mielellään vuodesta toiseen Schibstedillä.

Ihanteellinen työympäristö konsultille.

Myös Codematen konsulttien näkökulmasta yllä mainitut arvot, työtavat ja kulttuuri ovat ne syyt, joiden vuoksi he mielellään jatkavat Schibstedillä.

  • Osaaminen kehittyy kun konsultit ovat samanarvoisia työntekijöiden kanssa. Konsultit osallistuvat päätöksentekoon ja saavat vastuuta samalla tavalla kuin työntekijät. Tiimeissä kierrätetään esimerkiksi fasilitoijan tai tiimin vetäjän roolia.

  • Arvostuksen tunne välittyy konsultille. Työ ei tule valmiiksi jalostettuna ja määriteltynä tehtävänä, vaan osaajan näkökulmaan ja ratkaisuun luotetaan. Kun teoreettista rajaa muihin tiimiläisiin ei ole, töissä on myös mukavaa olla. On kuultu ja nähty olo.

  • Työtä saa tehdä haluamallaan tavalla. Schibsted tarjoaa erinomaiset työvälineet ja panostaa niihin. Työntekijät saavat valita käyttämänsä työkalut vapaasti, joten tiimiin hyppääminen helpottuu, kun työtä saa tehdä tutuilla välineillä.

  • Tekijöille annetaan työrauha ja tiimiä kuunnellaan. Kehittäjille on tärkeää, että he saavat tehdä myös pitkällä aikavälillä toimivia ratkaisuja, joista voi olla ylpeä. Motivaatiota syö kiire, kun kehittäjä tietää, että lopputulos ei ole kestävä tai paras mahdollinen.

Jarno Pohjonen dash icon white dash icon white dash icon white
”Schibstedillä minusta tuntuu, että olen aidosti osa samaa joukkuetta, enkä ulkopuolinen resurssi. Tiimissä on erinomainen keskinäinen luottamus ja avoimuus, joka ruokkii jatkuvaa oppimista ja kehittymistä.”

Jarno Pohjonen

Software Architect, Codemate

C icon
dash icon das icon

Haluatko kuulla lisää?

Kysy Jukka Katajaharjulta lisää Schibstedin casesta, Codematen konsulteista tai teille sopivan yhteistyömallin löytämisestä.

Lisää tarinoita

Tsekkaa blogistamme lisää mielenkiintoisia tarinoita

Katso kaikki artikkelit