Monet digikehityksen kipupisteet ratkaistaisiin paremmalla designereiden ja kehittäjien yhteistyöllä.

Useissa digihankkeissa designia ja devausta tehdään eri paikoissa. Suunnittelutyö on saatettu hankkia designtoimistolta ja kehitystyö tehdään talon sisällä tai toisen toimittajan voimin. Tällaisissa tilanteissa design ja devaus kuitenkin herkästi siiloutuvat.

Asia ei tietenkään ole aina näin mustavalkoinen. Tässä artikkelissa keskitymme ymmärtämään designin ja devauksen välisen kuilun syntymisen juurisyitä ja pohtimaan, miten sen voi kuroa kiinni.

Kommunikaation ja ymmärryksen puute ovat myrkkyä yhteistyölle.

On varsin tyypillistä, että väärinkäsityksiä syntyy, jos vuoropuhelua kyvykkyyksien välillä ei ole. Design saattaa kokea kehittäjien edistävän asioita hitaasti ja devaus puolestaan voi kokea joutuvansa siivoamaan suunnittelijoiden työtä saadakseen siihen tolkkua.

Konfliktin keskellä hukkuu helposti ymmärrys siitä, että sekä design että devaus ovat yhtäläisiä tekijöitä erinomaisen palvelun synnyttämisessä. Idean ja innovoinnin pitäisi olla tiimin yhteisvastuulla. Ilman yhteistyötä monet erinomaiset ideat jäävät todennäköisesti syntymättä. Se haittaa paitsi palvelun tilaajaa myös sen loppukäyttäjää.

Tekeminen on aina tehottomampaa, jos osaajat eivät tunne toisiaan. Mitä paremmin osaajat tuntevat toisensa ja tekevät yhteisiä projekteja, sitä paremmin osaajat oppivat toisensa kyvykkyydet. Se puolestaan kasvattaa arvostusta, mikä on pohja hyvälle vuorovaikutukselle.

Digitaalisen palvelun tilaajan näkökulmasta siiloutuminen voi näyttäytyä tuskaiselta. Aikataulut venyvät ja tuoteomistaja saattaa kokea seisovansa kahden tulen välissä. Jos viesti kulkee aina yhden hengen kautta toiselle, paljon tietoa voi jäädä matkan varrelle. Lisäksi viestin välittämisestä syntyy hukkaa ja se voi muodostua turhaksi pullonkaulaksi.

Tiimiytyminen yhteisen tavoitteen ympärille on usein ratkaisu.

Mistä löytää yhteinen maaperä, jos luontevaa kommunikaatiota ei ennestään ole? Kokemuksemme mukaan hyvä vuoropuhelu rakentuu ymmärryksen kautta. Onkin hyvä muistuttaa, että kaikki osaajat ovat lopulta mukana digipalvelun loppukäyttäjää varten ja palvelemassa häntä.

Aivan kuten suunnittelijoiden, myös kehittäjien on tärkeää ymmärtää loppukäyttäjän keskeisimmät haasteet, joita digipalvelulla ratkaistaan. Silloin yhteinen ideointi designin kanssa helpottuu. Parhaimpien käytäntöjen mukaan konseptointivaiheessa kannattaa olla tiiviisti mukana sekä suunnittelijoita että kehittäjiä.

Tilaajallakin on vastuuta lokeroiden välttämisessä. Vuoropuhelun haasteet voivat johtua myös siitä, että tilaaja ei osallistu itse kehittämiseen. Aikaa kannattaa investoida, sillä huono yhteistyö maksaa monin verroin enemmän.

Siilojen murtamisen parhaat työkalut riippuvat tietenkin aina tilanteesta. Jos siis huomaat designin ja devauksen yhteistyön kariutuneen, kannustamme ensin löytämään haasteen juurisyyn.

Tiimiytyminen parantaa kommunikointia ja yhteistyötä. Aloittakaa rakentamalla perusta kuntoon. Selvittäkää toisillenne

  • Miksi tätä työtä tehdään? Mikä on tavoitteemme? Miltä lopputulos näyttää?
  • Kuka tekee mitäkin?
  • Millaisia riippuvuuksia projektissa on? Millainen on ideaalitilanteessa työn flow?
  • Millaisia odotuksia tai toiveita jokaisella on?

Siiloja voi myös ennaltaehkäistä parhaimmilla ostamisen käytänteillä. Jos tilaaja hankkii designin ja devauksen eri paikoista, riski vuoropuhelun katkeamiselle on korkeampi kuin isomman tiimin hankkiminen yhdeltä toimittajalta. 

Tilaaja saattaa ajatella säästävänsä hankkiessaan tiimin mahdollisimman kustannustehokkaasti. Kokemuksemme mukaan ennakoitavuus kuitenkin kärsii, kun työtä hajautetaan liian moneen paikkaan. Se puolestaan johtaa huonompaan lopputulokseen niin palvelun tai tuotteen kuin hankkeen laadun ja kustannusten hallinnan näkökulmista.

Olemme esimerkiksi törmänneet tilanteeseen, jossa suunnittelutyö on ostettu designtalolta, ja suunnittelu on tehty ilman tiivistä yhteistyötä devauksen kanssa. Silloin tuotantovaiheessa kehittäjät joutuivat pärjäämään designin kanssa yksin ja muokkaamaan sitä toteutettavaksi ilman suunnittelijan apua. Tällaisessa tekemisessä designissa ei saavuteta sitä laatua, mitä tavoitellaan, ja ostamisen tapa maksaa tilaajalle sekä aikaa että rahaa.

Suunnittelun ja kehittämisen hyvä yhteistyö hyödyttää kaikkia.

Suunnittelun ja kehittämisen hyvällä yhteistyöllä on käytännössä kaikkia osapuolia hyödyttäviä etuja.

01. Kehittäjää

Vuoropuhelun ja toisten ymmärtämisen ansiosta suunnittelija voi tehdä niin kutsuttua toteutettavaa designia. Tarkoitamme sillä sellaista designia, jota kehittäjän on helppo hyödyntää. Esimerkiksi selkeä väripaletti ja toistuvat elementit helpottavat ja nopeuttavat kehittäjän arkea. Koodausta helpottaa myös designtyökalujen johdonmukainen hyödyntäminen.

02. Suunnittelijaa

Toisaalta jatkuva kommunikointi hyödyttää myös suunnittelijaa – hänen osaamisensa kehittyy ja hän oppii tekemään parempaa ja helpommin työstettävää designia. Kun kehittäjä voi kommentoida designia jo ennen koodaamista, suunnittelija voi kehittää sitä entistä paremmaksi. Kehittäjät usein löytävät tapoja, joilla säästetään kehitysaikaa ja lopputulos on käyttäjälleenkin parempi.

03. Tilaajaa

Työn mielekkyys on keskeistä motivaation kannalta. Tilaaja hyötyy hyvästä tiimihengestä esimerkiksi tiimin pysyvyyden kautta. Tekijät jatkavat mielellään projektissa.

Toisaalta vuoropuhelu näkyy myös tekemisen tehokkuutena ja laadukkaampanja työnjälkenä. Turhilta iteraatiokierroksilta säästytään, kun suunnittelija ymmärtää myös teknisiä rajoitteita ja mahdollisuuksia, ja kehittäjällä on selkeä design työkalunaan. Tilaaja hyötyy konkreettisesti säästetyssä ajassa ja euroissa.

Saumattomasti toimiva tiimi on ilo myös projektinhallinnalle. Yhtenäinen tiimi ja tekemisen meininki välittyy kaikessa – tiimi itse ohjautuu, kun se työskentelee selkeän päämäärän eteen. Näin projektihallinnalta vapautuu aikaaa sellaisiin tehtäviin, jotka valmistelevat tulevia haasteita tiimille tuoteomistajan tai asiakkaan avuksi. 

04. Loppukäyttäjää

Kaikki nämä näkyvät myös loppukäyttäjälle. Hän saa käyttöönsä intuitiivisen, selkeän ja toimivan digipalvelun, joka hyödyntää teknologiaa mahdollisimman tehokkaasti. Innovoinnin ansiosta palvelu ratkaisee hänen tarpeensa oivaltavalla tavalla kilpailevia palveluita paremmin.

Codematelta löydät monialaista osaamista.

Codematen kolme olennaista palveluosaa design, code & care muodostavat informaatioloopin kaikkien osaajien kesken – myös käyttäjiltä takaisin suunnittelijoille. Työtä tehdään yhdessä ja yhteistyönä. Osaajat ruokkivat toistensa ideoita ja haastavat positiivisesti kirkastaakseen loppukäyttäjää parhaiten palvelevan ratkaisun.

Olemme Codematella investoineet hyvään työkulttuuriin ja laaja-alaiseen osaamiseen. Useilla suunnittelijoista on teknistä taustaa, ja kehittäjämme inspiroituvat usein suunnittelijoiden työstä. Lisäksi koulutamme ja mentoroimme jatkuvasti, jotta voimme ymmärtää toisiamme ja vaikkapa uuden teknologian tuomia mahdollisuuksia suunnittelijoille.

Ota yhteyttä
C icon
dash icon das icon

Haluatko kuulla lisää?

Ota yhteyttä Janneen

Lisää tarinoita

Tsekkaa blogistamme lisää mielenkiintoisia tarinoita

Katso kaikki artikkelit