Laatu ohjelmistokehityksessä – miten se saavutetaan?

Me Codematella ymmärrämme, että laatu on monimutkainen ja -tahoinen käsite ohjelmistokehityksessä. Se voi tarkoittaa eri asioita eri sidosryhmille, eikä sama ratkaisu useinkaan sovi kaikille. Me kuitenkin uskomme, että laatua voi hallita ja että se voidaan ottaa osaksi kaikkea toimintaamme. Siksi olemmekin ottaneet testauksen yhdeksi ohjelmistotuotteiden laadunhallinan ydintoiminnoiksi.

Tässä blogikirjoituksessa kerromme lähestymistavastamme testaukseen ja laadunhallintaan. Kerromme muun muassa ajatuksiamme testauksesta, sen toteutuksesta käytännössä ja millä toimenpiteillä varmistamme sen asianmukaisuuden. Tarjoamme myös näkemyksiämme siitä, miten miten voisimme auttaa sinua omien tuotteidesi laadun kanssa.

Laatu alkaa aktiivisesta suunnittelusta ja arvioinnista.

Ennen kuin alamme tarkemmin käsitellä laatua ohjelmistokehityksessä, on tärkeää ymmärtää, että laadunhallinnan lähestymistavat eroavat toisistaan uusien ja olemassa olevien sekä osittain kehitettyjen tuotteiden osalta.

Uusissa tuotteissa painopiste on laatua koskevassa suunnittelussa aina kehitysprosessin alkuvaiheesta lähtien. Tämä saattaa edellyttää suunnittelutyöpajoja, joissa testataan ideoita ja tunnistetaan riskejä. Se saattaa vaatia myös laatusuunnitelman laatimisen tuotteeseen liittyvien riskien perusteella. Laadun hallitseminen tässä vaiheessa auttaa estämään ongelmia ja vikoja kehitysprosessin myöhemmässä vaiheessa, mikä puolestaan säästää aikaa ja resursseja.

Toisaalta olemassa olevat tuotteet ja osittain kehitetyt tuotteet saattavat vaatia erilaisia lähestymistapoja. Tällaisissa tapauksissa on tärkeää tunnistaa parannusmahdollisuudet määrittämällä tuotteen nykyinen tila ja sen laatuun liittyvät toimet. Tähän saatetaan tarvita yhteisiä keskustelutyöpajoja tai teknisempää ja käytännönläheisempää lähestymistapaa, kuten koodin, arkkitehtuurin ja suunnittelun tarkistuksia sekä tuotteen todelliseen käyttöön ja testaukseen liittyviä arviointeja. Tavoitteena on tunnistaa mahdollisia heikkouksia tai parannusta vaativia kohteita tuotteen kokonaislaadun varmistamiseksi. Ohjelmistotalona voimme tarjota näistä näkökohdista kokonaisvaltaisen näkemyksen sen sijaan, että keskittyisimme vain yhteen yksittäiseen osa-alueeseen.

Lyhyesti sanottuna, tärkeintä on tuntea asiakkaamme ja loppukäyttäjämme tarkoin. On tunnettava esimerkiksi asiakkaan liiketoimintatavoitteet, arvot ja hänen näkemyksensä tuotteensa tulevaisuudesta. Keskitymme myös tärkeimpiin ominaisuuksiin, jotka tekevät tuotteesta korkealaatuisen.

Pidetään laatu hallinnassa kokonaisvaltaisella näkemyksellä testauksesta

Aiemmin testauksessa keskityttiin usein tavalliseen kirjallisten vaatimusten todentamiseen ja validiointiin, mikä synnytti paljon testaukseen liittyvää dokumentaatiota ja todisteita. Tällä lähestymistavalla oli kuitenkin rajoituksensa, ja se sai aikaan paljon hukkaa ja tarpeettomia pullonkauloja. Nykyinen testaus on kehittyneempää, ja siinä keskitytään ennen kaikkea havainnointiin, tutkimiseen ja kokeilemiseen sekä sellaisten riskien tunnistamiseen, jotka voivat mahdollisesti heikentää tuotteen laatua. Tämä lisää paitsi arvoa, myös vähentää merkittävästi hukkaa ja pyrkii poistamaan pullonkauloja. Testauksen pitäisi nopeuttaa koko tiimin työskentelyä ja kannustaa heitä pitämään laatu hallinnassa.

Tämä malli korostaa tiimipohjaisen testauksen tärkeyttä. On tärkeää, että kaikki tiimin jäsenet osallistuvat testaukseen ja moniin siihen liittyviin tehtäviin tuotteen koko elinkaaren ajan, jotta laatutavoitteet pysyvät asianmukaisina ja jotta tiimi saa nopeaa palautetta. Kukin monialaisen tiimin jäsen havainnoi eri asioita ja reagoi niihin. Tällä kokonaisvaltaisessa näkemyksessä päivittäiseen työhömme sisältyvät kaikki laadun osa-alueet.

Kullakin tuotteella on omat testaustarpeensa ja on hyvin epätodennäköistä, että kaikki nämä käytännöt soveltuvat tuotteeseesi. Laatua koskeva suunnittelu auttaa sinua selvittämään, mitä näistä eri testaustoimista erityistarpeesi edellyttävät.

Seuraavaksi esittelemme joitakin käyttämiämme lähestymistapoja laadun saavuttamiseen asiakkaidemme tuotteissa.

Web- ja mobiilitestausasiantuntija osaksi ketterää tiimiä.

Laadun hallitsemiseksi projekteissamme, nimitämme usein laatuasiantuntijan työskentelemään tiiviissä yhteistyössä kehitystiimin kanssa. Nämä asiantuntijat ovat erikoistuneet web- ja mobiilitestaukseen ja heillä on ratkaiseva rooli jatkuvassa riskien testauksessa ominaisuus- ja järjestelmätasoilla. He myös antavat panoksensa projektin koko laadun elinkaareen. Laatuasiantuntijan allokaatio voi vaihdella projektin tarpeista riippuen.

Tämä malli sopii erityisesti esimerkiksi seuraavanlaisille tiimeille: 

 • mukana on useita kehittäjiä
 • mahdollisia riskejä on paljon
 • käyttäjäkunta on laaja
 • ominaisuuksia kehitetään usein tai säännöllisesti 
 • käytettävyys ja käyttökokemus ovat erittäin tärkeitä.
Case: Integroitu laatukonsultti

Välitavoitteisiin tai julkaisuun perustuva lähestymistapa.

Tehokas testaus ja hukan minimoiminen ovat meille tärkeitä arvoja. Rebel Apps Studio -alabrändimme, maailman johtava Flutter-sovellusten kehitystiimi, joka tunnetaan viiden tähden sovelluksistaan, käyttää tätä lähestymistapaa. Usein pieniin tiimeihin, jotka hyödyntävät Flutter-teknologian sisäänrakennettuja testaustyökaluja ja vakautta sekä vain yhtä koodikantaa, liittyy vähemmän riskejä. Tällöin hyödynnämme välitavoitteisiin perustuvaa lähestymistapaa, jossa laatuasiantuntijamme arvioivat sovelluksen sen välitavoitteiden täyttyessä. Asiantuntijoiden suorittama käytännön testaus on erittäin tehokas menetelmä sellaisille alhaisemman riskin sovelluksille, jotka on tuotava markkinoille nopeasti, ja se tarjoaa tiimille jatkuvasti arvokasta tietoa.

Case: Välitavoite-testaaja

Automaatiolla lyhyemmät läpimenoajat ominaisuuden ideasta tuotantoon.

Automaatio voi olla arvokas työkalu. Ennen sen käyttöönottoa on kuitenkin tärkeää huomioida tarkoin kohtaamiesi haasteiden perimmäiset syyt. Laatua suunnitellessamme suunnittelemme samalla myös automaatioratkaisuja ottamalla huomioon automaation tavoitteet sekä haasteet, joita pyrimme ratkaisemaan. Automaatiolla voi olla esimerkiksi seuraavia tavoitteita:

 • tarjota tiimeille nopeaa palautetta
 • antaa varmuutta nopeatahtiseen kehitystyöhön
 • varmistaa testausvalmius ja vähentää hukkaa tekemällä savutestejä
 • kattaa regressioriski
 • yhdenmukaistaa CI-prosessia
 • valvoa järjestelmää odottamattomien tapahtumien varalta
 • laajentaa riskien kattavuutta
 • vähentää arkisia ja toistuvia tehtäviä, joissa tapahtuu helposti inhimillisiä virheitä
 • kerätä ja analysoida dataa.

Automaatioasiantuntijamme voivat auttaa työkalujen valinnassa ja automaatiotestien kirjoituksessa. Suosittelemme yleensä ajankäytön optimoimiseksi, että kehittäjät rakentavat suurimman osan uusien tuotteiden testiautomaatiosta itse, automaatiosuunnittelijoiden tai -testaajien tukemina.

Kehittyneemmissä projekteissa regressioriski voi olla ensisijainen haaste teknisen velan vuoksi. Automaatiosuunnittelijoillamme on kokemusta automaatiokehyksen valitsemisesta ja kehityksestä laajan regressioriskin kattavuuden saavuttamiseksi. Joissakin tapauksissa jatkamme automaation ylläpitotuen tarjoamista kehitystiimille ja joskus taas pyrimme luovuttamaan ratkaisun kehitystiimin hallintaan vakaassa vaiheessa ja kun he ovat itse valmiita ottamaan vastuun laadunhallinnasta. Pyrimme tekemään siirtymästä mahdollisimman sujuvan.

Case: Automaatiotestaaja

”Toimii kuin junan vessa” – muista silti pysyä valppaana

Käyttämällä havainnointiin perustuvaa lähestymistapaa emme ainoastaan varaudu tunnettuihin riskeihin, vaan etsimme aktiivisesti myös tuntemattomia riskejä. Näin voimme tunnistaa ja estää mahdollisia vaaroja ennakoivasti.

Tietoturvaan liittyvät riskit on tärkeä ottaa huomioon projektia kehitettäessä. Riskien vähentämiseksi on erittäin tärkeää tehdä tietoihin perustuvia päätöksiä arkkitehtuurista, ohjelmointikielistä ja -käytännöistä aina projektin alusta lähtien. Ponnisteluistamme huolimatta on kuitenkin mahdollista, että uudet tiedot tai muutokset voivat paljastaa aiemmin ennakoimattomia tietoturvariskejä. Tällaisissa tapauksissa voi olla välttämätöntä suorittaa perusteellisempi riskianalyysi, vaikka todennäköisyys riskin esiintymiselle onkin pieni. Tietoturva-asiantuntijamme auttavat suorittamaan penetraatiotestauksia hyödyntäen alan ammattityökaluja, joissa mahdolliset haavoittuvuudet tunnistetaan ja parhaat korjausratkaisut huomioidaan.

Case: Tietoturvatestaaja

Yhteenveto

Toivomme, että olet nyt saanut kattavat tiedot lähestymistavoistamme laatuun ja siitä, miten laatua voidaan edesauttaa testauksen avulla. Laatu on jatkuva prosessi ja saa usein alkunsa mahtavasta ideasta ja keskustelusta. Jos haluat lisätietoja siitä, miten voimme auttaa sinua laatuun liittyvissä asioissa, niin olethan meihin yhteydessä. Voit keskustella laatuasiantuntijamme kanssa tarpeistasi ja tavoitteistasi.

Uskomme jatkuvaan kehityksen tärkeyteen ja pyrimme aina tarjoamaan asiakkaillemme parasta palvelua. Asiantuntijatiimimme on sitoutunut auttamaan sinua, jotta voit saavuttaa laatutavoitteesi hyödyntämällä erilaisia testaus- ja automaatiotekniikoita. Olitpa vasta aloittamassa matkaasi laadunhallinnassa tai optimoimassa nykyisiä prosessejasi, me olemme täällä tukemassa sinua matkasi kaikissa vaiheissa.

C icon
dash icon das icon

Haluatko lisätietoja?

Saat lisätietoja laadusta ja testauksesta ottamalla yhteyden Minnaan.

Minna Karvonen dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle dash rectangle

Minna Karvonen,

Head of Design & Quality services

Lisää tarinoita

Lue lisää mielenkiintoisia tarinoita blogistamme

See all